Website disclaimer

Roos Medical  besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op de website roosmedical.nl te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Roos Medical verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan Roos Medical op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Roos Medical aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Roos Medical aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Auteursrecht

Het auteursrecht van de op deze site gepubliceerde werken en informatie berust bij Roos Medical. Niets van deze site mag op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt, gekopieerd, of op microfilm worden gekopieerd, gereproduceerd, opgenomen in een database, geupload, tentoongesteld, verzonden, gepubliceerd of verspreid, zonder schriftelijke toestemming vooraf Roos Medical. Uitzondering is het eenmalig downloaden van de site op een enkele computer voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De op de Internetsite afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's  waren- en dienstmerken, zijn eigendom van Roos Medical en/of de betreffende fabrikanten die Roos Medical vertegenwoordigt. Deze worden door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht beschermd.

Gelinkte informatie

Roos MedicaL staat niet in voor de juistheid van de informatie van derden of content van gelinkte sites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van deze informatie van derden.